آتش بر جان جنگل های آمازون

جنگل های بارانی آمازون که ۱۶درصد اکسیژن زمین را تولید می نمایند، حال در سال ۲۰۱۹ در حال آتش سوزی است. تا ۱سپتامبر گزارش شده است که ۲۰درصد این جنگل ها سوخته است. گروهی علت این اتفاق را ناشایستی ریاست جمهوری برزیل می دانند...