الگو:امتحان/توضیحات

این الگو را بهتر است با جایگزینی استفاده کنید.

استفادهویرایش

{{جا:امتحان}} که نتیجه می‌دهد:

از مشارکت شما در گسترش ویکی‌خبر سپاسگزاریم. برای آزمودن امکانات ویرایشی از گودال ماسه‌بازی استفاده کنید. برای دانستن بیشتر راهنمای ویرایش صفحات را ببینید. در صورتی‌که قصد ماندن دارید چه خوب است برای خودتان حساب کاربری بسازید.


برای کاربرهای ثبت‌نام کرده از {{جا:امتحان|کوتاه}} استفاده کنید که نتیجه می‌دهد:

از مشارکت شما در گسترش ویکی‌خبر سپاسگزاریم. برای آزمودن امکانات ویرایشی از گودال ماسه‌بازی استفاده کنید. برای دانستن بیشتر راهنمای ویرایش صفحات را ببینید.