الگو:انتشار/توضیحات

برای انتشار اخبار از این الگو استفاده می‌شود که فقط توسط گروه کاربری ویرایشگران قابل استفاده است.