الگو:در حال مرور


این الگو به منظور جلوگیری از مرور شدن خبر توسط ویرایشگران متفاوت در یک زمان است.