الگو:فیلم

برای کوچک کردن این جعبه اطلاعات (مثلاً به هنگام به کار رفتن در خبرهای کوتاه) از {{فیلم|کوتاه=بله}} استفاده کنید.