الگو:محافظت شده در برابر ایجاد

(تغییرمسیر از الگو:Pp-create)
نماد توضیحات توضیحات الگو[ایجاد]