امین رضاملک پور

امین رضا ملک پور به عنوان مدیر شبکه جهانی آفتاب و رادیوآفتاب منسوب شد.

امین رضاملک پور سابقه مسول گروه جهادی آفتاب رادرکارنامه کاری خود دارد و هم اکنون مسول این گروه جهادی می باشد.

محل تولد: شیراز .

تاریخ تولد:1374

شبکه آفتاب.