تظاهرات در خیابان التحریر مصر بعد انقلاب مصر

چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۹۰، ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱، ۰۳:۳۰:۰۰ ق.ظ.


درگیری بین مردم و نیروی های امنیتی مصر در قاهره نشان دهنده بی اعتمادی مردم از شورای نظامی حاکم در کشور می باشد.

معترضین در میدان التحریر علیه مارشال محمد حسین شعار سر دادن که با شلیک نیروی های امنیتی مواجه شدند.منابع