وزیر بهداشتِ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران سید حسن قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد؛ طرح تحول نظام سلامت قصد تخریب بخش خصوصی را ندارد

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۳۱ مه ۲۰۱۴، ۰۴:۳۰:۰۰ ق.ظ.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت گفت: احترام به بیمار و ساماندهی خدمات اقامتی در بیمارستان‌ها (هتلینگ) نیازمند آموزش و تربیت نیروهای شاغل در مراکز درمانی است.

سلامتی
دیگر اخبار مربوط:

سید حسن هاشمی در نشست با تیمهای ارزیابی هتلینگ بیمارستان‌های وزارت بهداشت در سراسر ایران گفت: توجه ویژه به بیماران در بخش خدمات اقامتی (هتلینگ) در مراکز درمانی را نباید اسراف دانست.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: دولت در ابتدا با یک خزانه خالی و پروژه‌های در دست اجرا مواجه شد با این حال اعتبار قابل توجهی را به بخش بهداشت و درمان اختصاص داد. تمام سعی ما باید این باشد که این منابع را به خوبی مدیریت کنیم.

سید حسن هاشمی گفت: اگرچه نقدهایی در ارتباط با این طرح وجود دارد ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف ما احقاق حقوق مردم است و با قدرت آن را ادامه خواهیم داد. وی افزود: هرچند در مورد اعتبارات مربوط به این طرح نگرانی‌هایی وجود دارد ولی تمام این منابع در حال دیده بانی و رصد شدن است.

سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت بیان نمود هدف ما از اجرای طرح تحول، تخریب بخش خصوصی نیست. هاشمی در پایان گفت: طرح تحول نظام سلامت در واقع تقویت بخش خصوصی را نیز به دنبال دارد.


منابع