ویکی‌خبر:مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

 
==چه چیزی در مورد ویکی‌خبر خاص است؟==
هر کسی می تواند نقشدر داشته باشد وآن اشتراکمشارکت کنید،کند، مقالاتمقاله‌های مشارکتی برای مخاطبان جهانی نوشته شده استمی‌شوند. ما در تمام اوقات در تلاشهمه‌حال برای استفاده ازاجرای سیاست [[ویکی‌خبر:دیدگاه بی‌طرف|دیدگاه بی‌طرف]] و اطمینان از اینکه گزارش ما تا آخریندر حد ممکنامکان عادلانه است،باشد، تلاش هستیممی‌کنیم.
 
علاوه بر آن، تمام چیزهایی که می‌نویسیم برای حفظ بالاترین استانداردهای اعتماد، دارای منبع هستند.