جمع‌آوری۲۰۰ سمندرلرستانی از یک میدان مرکزی تره بار در بلوار آزادگان: تفاوت بین نسخه‌ها