تحریم واردات ۱۰۰ شرکت اروپایی توسط ایران: تفاوت بین نسخه‌ها