مرگ حداقل ۴۲ نفر در درگیری بین شورشیان و نیروهای دولتی تاجیکستان: تفاوت بین نسخه‌ها