تفاوت میان نسخه‌های «مرگ حداقل ۴۲ نفر در درگیری بین شورشیان و نیروهای دولتی تاجیکستان»