گشایش المپیک تابستانی ۲۰۱۲ در لندن: تفاوت بین نسخه‌ها