کشته شدن حداقل ۱۶ غیرنظامی افغان به ضرب گلوله یک سرباز آمریکایی: تفاوت بین نسخه‌ها