پلنگ جویبار مصدوم شد و بار دیگر از فینال المپیک بازماند: تفاوت بین نسخه‌ها