حمایت علنی اسماعیل هنیه از معترضان نظام سوریه: تفاوت میان نسخه‌ها