عذرخواهی اوباما بخاطر هتک حرمت قرآن: تفاوت بین نسخه‌ها