اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

*{{یادکرد وب | نشانی =http://www.radiofarda.com/content/f14_acid_attacks_to_women_in_isfahan/26640731.html| عنوان =اسیدپاشی به زنان در اصفهان| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =رادیو فردا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
*{{یادکرد وب | نشانی =http://isna.ir/fa/news/93072413508/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C| عنوان =جزییات اسیدپاشی‌های اخیر به زنان اصفهانی| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =ایسنا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
 
*{{یادکرد وب | نشانی =https://hra-news.org/fa/women/asid-4| عنوان =اسیدپاشی به زنان بدحجاب در اصفهان| تاریخ بازدید = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | نویسنده =| تاریخ = ۲۴/مهر/۱۳۹۳ | سال = | اثر =| ناشر =هرانا| نشانی بایگانی = | تاریخ بایگانی =}}
۱۵

ویرایش