درگاه:آب و هوا: تفاوت بین نسخه‌ها

ربات: تصحیح
(ربات: تصحیح)
category=منتشرشده
category=آب و هوا
namespace=main0
notcategory=disputedمشاجره
suppresserrors=truefalse
notcategory=no publish
suppresserrors=true
addfirstcategorydate=true
count=10