درگاه:درگذشت‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

ربات: تصحیح
(صفحه‌ای جدید با '{{Ticker}} {{عنوان/بالا|درگاه درگذشت‌ها}} {|cellspacing="3" class="europetable" width="100%" |- valign="top" |colspan=2 s...' ایجاد کرد)
 
(ربات: تصحیح)
category=درگذشت‌ها
count=10
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=ایران
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=افغانستان
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=اروپا
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آمریکای شمالی
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=اقیانوسیه
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آمریکای جنوبی
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آسیا
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آفریقا
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آمریکای مرکزی
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=خاورمیانه
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>