درگاه:فیلم: تفاوت بین نسخه‌ها

ربات: تصحیح
(صفحه‌ای جدید حاوی '{{Ticker}} 300px|left {{عنوان/بالا|درگاه فیلم}} {|cellspacing="3" class="euro...' ایجاد کرد)
 
(ربات: تصحیح)
category=فیلم و سینما
count=10
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=ایران
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=افغانستان
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=اروپا
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آمریکای شمالی
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=اقیانوسیه
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آمریکای جنوبی
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آسیا
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آفریقا
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
category=آمریکای مرکزی
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>
 
ظ
count=5
suppresserrors=truefalse
addfirstcategorydate=true
notcategory=مشاجره
</DynamicPageList>