ویکی‌خبر:مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

==از کجا آغاز کنم؟==
===چگونگی ویرایش مدیاویکی===
ملزوماتی برای هر کسی که میمی‌خواهد خواهدبرای دربر مقاله‌هاروی شروعیک بهمقاله کار کند، موردیادگیری نیازنحوه ویرایش کردن مسئله‌ای اجتناب ناپذیر است. برایبالاخره یکبه چیز،هردلیلی شما بایدبه بدانید کهدانستن [[ویکی‌خبر:چگونه یک صفحه را ویرایش کنید.کنم|چگونگی باویرایش اینیک حالصفحه]] نگرانینیاز زیادیخواهید درداشت. موردهرچند آنخودتان نداشتهرا باشید.زیاد اگرنگران شمااین بهموضوع کمکنکنید، نیازچرا دارید،که تعداددیگران بسیاردر زیادیرابطه ازبا مردماین حاضرندموضوع به شما کمک کنندخواهند کرد.
 
===خواندن را شروع کنید، نوشتن را شروع کنید===
۴٬۲۸۷

ویرایش