اسید پاشی به صورت زنان در اصفهان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{تاریخ|18 October 2014}}
{{ایران}}
شاهدان عینی در اصفهان، از ایجاد فضای رعب و وحشت در این شهر به علت اسیدپاشی به صورت زنان «بدحجاب» خبر می‌دهند. یکی از افراد ساکن اصفهان، در این زمینه گفته است: