حدیثه قاسمی دختری که بر روی زمین، طعمه سقوط هواپیما شد: تفاوت میان نسخه‌ها