سیاره نهم در منظومه شمسی یافته شد: تفاوت میان نسخه‌ها