مهاجرین سوری از دفتر مرکل سر درآوردند: تفاوت بین نسخه‌ها