انتشار عکس پسر و دختران جنجال آفرید: تفاوت بین نسخه‌ها