آمریکا ایران را حامی تروریسم خواند: تفاوت بین نسخه‌ها