آمریکا ایران را حامی تروریسم خواند: تفاوت بین نسخه‌ها

*{{منبع
|عنوان =آمریکا: ایران در سال ۲۰۱۵ در صدر کشورهای حامی تروریسم بود
|تاریخ =۲ ژوئن ۲۰۱۶
|مرجع =http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160602_l45_us_terrorism_report_iran
|منتشرکننده =
*{{منبع
|عنوان =
|تاریخ =۲ ژوئن ۲۰۱۶
|مرجع =
|منتشرکننده =