آمریکا ایران را حامی تروریسم خواند: تفاوت بین نسخه‌ها

|تاریخ =۲ ژوئن ۲۰۱۶
|مرجع =http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160602_l45_us_terrorism_report_iran
|منتشرکننده ={{و|بی‌بی‌سی فارسی}}
}}
*{{منبع
|تاریخ =۲ ژوئن ۲۰۱۶
|مرجع =http://ir.voanews.com/content/us-iran-terrorism/3359112.html
|منتشرکننده ={{و|صدای آمریکا}}
}}