۸۰ درصد شرق موصل در چیرگی نیروهای عراقی: تفاوت بین نسخه‌ها