رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه ایران را مسئول حملات به تأسیسات نفتی عربستان دانستند: تفاوت بین نسخه‌ها