نامزدهای نهایی بازیکن سال یوفا اعلام شدند: تفاوت میان نسخه‌ها