اعتراض مردم اردن در اعتراض به شرایط بستهٔ سیاسی و اقتصادی: تفاوت بین نسخه‌ها