تشکیل نیروی ویژه برای زمان جنگ با ایران!: تفاوت میان نسخه‌ها