زلزله، تربت حیدریه ایران را لرزاند: تفاوت میان نسخه‌ها