اخبار ضد و نقیض از کیفیت تجمعات اعتراضی تهران: تفاوت میان نسخه‌ها