زلزله، نورآباد ممسنی را لرزاند: تفاوت میان نسخه‌ها