حملهٔ نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف: تفاوت میان نسخه‌ها