ای‌اف‌سی النصر و الشباب عربستان را جریمه کرد: تفاوت بین نسخه‌ها