تحریم ۱۰۰ شرکت ایرانی توسط اتحادیه اروپا: تفاوت بین نسخه‌ها