تحریم ۱۰۰ شرکت ایرانی توسط اتحادیه اروپا: تفاوت میان نسخه‌ها