آمریکا هفت شرکت را به دلیل تامین فرآورده‌های نفتی ایران تحریم کرد: تفاوت بین نسخه‌ها