ریزش چاه در لویزان پدر و پسر را در اعماق زمین حبس کرد: تفاوت بین نسخه‌ها