بان کی مون خواستار خویشتنداری ملل در موضوع کوزوو شد - زبان‌های دیگر