شلیک به مشتریان رستورانی در نوادا آمریکا - زبان‌های دیگر