کشته شدن حداقل ۱۶ غیرنظامی افغان به ضرب گلوله یک سرباز آمریکایی - زبان‌های دیگر