گیلعاد شلیط با زندانیان فلسطینی معاوضه می‌شود - زبان‌های دیگر