ویکی‌خبر:خبرنویسان

خبرنویسان در ویکی‌خبر داوطلبانی هستند به صورت مشارکتی به ویرایش و انتشار اخبار می‌پردازند.

ویکی‌خبر در حال حاضر ۷٬۴۹۷ کاربر ثبت نام شده دارد.

جستارهای وابسته ویرایش